بستگي به شدت وسواس دارهبستگي داره که کي وسواس درمان بشهاحسنتدرستهاين هم نشون ميده دين چقدر کاملهبراي همه چيز پيش بيني لازم شدهبلهمرجع تقليد ماهر هماز خودش چيزي نميگهبلهبا تخصصي که در دين داره نظر دين را ميگهبا مطالعه اي که من داشتم مي بينيم که در مذاهب مختلف و اديان مختلف هم همين طور استعالمان برجسته اهل تسنن هم همين را مي گوينديعني همه اتفاق نظر دارند در مورد وسواسReligious obsessionمقالات زيادي تحت عنوان بالا در دنيا هست(وسواس مذهبي)

درست


پس بزن بشکن محکمي

بگو خدايا شکرت


الحمدللهپيامبر فرمود من معلمي آسان سازمنه اين که فقط آسان بگيرنهمسائل را آسان مي کنه تا خودم هم حلش کنيم و لذتشو ببريماز طرفي هم گفتند برترين عمل سخت ترينش استبلهيعني چي؟يعني شما براي اين زحمتي که مي کشي براي درمان اجر زيادي مي بريچون مي خواي بي اعتنا باشي سخته اضطرابت بالا ميره روزهاي اولولي بايد تحمل کني و ادامه دهيمثل روزه گرفتن و يا ترک سيگار روزهاي اول سخته ولي به تدريج آسان ميشهان شاءالله

بله


براي همين موفقيت هاست که روزه دار با اين که گرسنگي و تشنگي کشيده احساس بدبختي نمي کنهو کيفش کوکهبلهدر حديث داريم روز فطر روز عشق و شادي فرد روزه دارهچرا؟چون قران گفته روزه براي تقويت اراده و خودمهارگري استفرد با اراده احساس ارزشمندي مي کنه

درستهبي دين هم باشه وقتي اراده اش قوي باشه از اين جهت احساس خوبي دارهمن وقتم تمامهبا دقت مشاوره را مرور کنيدخيلي سپاس گزارممي توني يک هفته بعد بياي ببينم چه کرديداز گفتگوي با شما خوشحالمبراي آرامشتونم دعا مي کنمهمجنين

خدا نگهدار


خيلي لطف ميکنيدخدا نگهدار شما
   


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Laura وبلاگ پژمان حاتمي Lisa Michelle دوچرخه برقي ترانه آهنگ Joseph the20 Calvin ايران و بگرد